Supravegherea prudențială a activității caselor de ajutor reciproc din sistemul Uniunii Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România (U.N.C.A.R.S.R.)

În conformitate cu prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 122/1996 republicată, activitatea caselor de ajutor reciproc din sistemul U.N.C.A.R.S.R. este supravegheată sistematic, prin metode, modele și instrumente specifice, având la bază experiența internă și internațională din domeniu.

Supravegherea activității caselor de ajutor reciproc afiliate sistemului U.N.C.A.R.S.R. se realizează de către Direcția de Supraveghere a Uniunii Naționale, direcție care este compusă din specialiști prezenți în fiecare Uniune Teritorială a C.A.R. și care este condusă de un director la nivel de U.N.C.A.R.S.R. Această direcție este subordonată și raportează direct Conferinței Naționale a C.A.R.

Supravegherea are ca obiectiv prioritar respectarea standardelor de prudențialitate, de performanță și a normelor de risc prevăzute în reglementările U.N.C.A.R.S.R. și se realizează în baza Regulamentului și Normelor emise în acest scop. Aceste standarde și reglementări urmăresc modul de adecvare a capitalurilor, calitatea activelor, rentabilitatea si performanța socială a fiecărei case de ajutor reciproc. Astfel se evaluează, printre altele, constituirea rezervelor de risc și statutare, solvabilitatea, lichiditatea și rentabilitatea în vederea asigurării unei bune funcționari a caselor de ajutor reciproc, chiar în contextul unor condiții nefavorabile generate de mediul extern.

De asemenea, activitatea de supraveghere prudențială se desfășoară simultan, pe două planuri, respectiv, în baza unor indicatori de prudențialitate, care se calculează periodic pentru toate casele de ajutor reciproc afiliate sistemului și prin supravegherea directă la sediul caselor de ajutor reciproc, prin acțiunile de inspecție realizate de Responsabilii cu Supravegherea din Uniunile Teritoriale.

Supravegherea prudențială are un caracter continuu și preventiv, astfel încât acțiunile corective, necesare pentru casele care înregistrează deficiențe să se realizeze înainte ca disfuncțiile identificate să se accentueze și să amenințe stabilitatea financiară a acestor case.

Directorul Direcției de Supraveghere asigură instruirea persoanelor implicate în activitatea de supraveghere, privind contextul economico-financiar, semnificaţia indicatorilor de performanţă financiară și de analiză a riscurilor, metodologia de calcul a acestora, precum şi sistemul de transmitere şi procesare a datelor pe suport electronic. În același timp acordă asistenţă de specialitate şi asigură îndrumare profesională din punct de vedere al supravegherii prudențiale și al administrării riscurilor semnificative pentru responsabilii cu supravegherea din cadrul Uniunilor Teritoriale cât și pentru reprezentanții caselor de ajutor reciproc.

Întreaga activitate de supraveghere prudențială are în atenție realizarea rentabilității bugetate și a performanței sociale cu încadrarea în limitele de risc acceptabile, conform reglementărilor specifice. În acest scop, se realizează calculul indicatorilor de prudențialitate pentru fiecare casă de ajutor reciproc, analiza și centralizarea acestora la nivel teritorial de către Responsabilii cu Supravegherea din cadrul Uniunilor Teritoriale cât și la nivelul întregului sistem U.N.C.A.R.S.R.

Activitatea de supraveghere prudențială, avand o continuitate de peste 20 de ani a demonstrat că doar prin respectarea standardelor de prudențialitate U.N.C.A.R.S.R. se asigură stabilitatea sistemului, funcționarea caselor în condiții optime, dezvoltarea și creșterea sustenabilă a acestora.

Direcția de Supraveghere asigură informarea periodică și ori de câte ori este necesar a Consiliului director al Uniunii Naţionale și a Biroului executiv al acestuia şi raportează anual Conferinţei Naţionale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România despre stabilitatea și starea de performanţă a caselor de ajutor reciproc, natura abaterilor constatate, punctele critice ale activităţii acestora, riscurile din mediul intern şi extern, precum şi despre activitatea desfăşurată de Direcţia de Supraveghere a Uniunii Naţionale.

Persoanelor fizice care doresc să se înscrie la o casă de ajutor reciproc le recomandăm ca înainte de a face acest lucru, să se intereseze dacă entitatea C.A.R. la care intenționează să devină membru este afiliată sistemului Uniunii Naționale a C.A.R., astfel încât activitatea acelei case de ajutor reciproc să fie supravegheată conform reglementărilor în vigoare.

Direcția de Supraveghere

a U.N.C.A.R.S.R.