Despre noi

Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (U.N.C.A.R.S.R.) este organizaţia naţională autorizată, răspunzătoare de menţinerea şi dezvoltarea sistemului solid şi sigur al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor.

Principiul fundamental de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale este independenţa în raporturile cu alte organizaţii politice sau obşteşti, instituţii economice şi administrative.

Începând cu anul 2008, Uniunea Naţională a C.A.R. este membră a European Microfinance Network (Reţeaua Europeană de Microfinanţare), cu sediul la Bruxelles.

U.N.C.A.R.S.R. are afiliate 37 de uniuni teritoriale, care cuprind peste 1.000 case de ajutor reciproc ale salariaţilor (vezi harta), având în evidență aproximativ 900.000 de membri.

U.N.C.A.R.S.R. contribuie la dezvoltarea caselor de ajutor reciproc, apără interesele specifice acestora, asigurând servicii organizatorice, tehnice, metodologice şi financiare pentru realizarea sarcinilor statutare, veghind la dezvoltarea lor corespunzătoare şi la standardele activităţii, integrându-le în sistemul instituţiilor de profil româneşti şi internaţionale.

Activitatea Uniunii Naționale a C.A.R. este non-profit și are la bază următoarele obiective:

 1. prezintă, protejează, susţine şi apără interesele specifice caselor de ajutor reciproc afiliate, ale membrilor acestora şi ale uniunilor teritoriale în relaţiile cu organele centrale ale administraţiei de stat, cu instituţiile financiare, juridice şi cu alte organizaţii din România. În cazul în care instituţiile guvernamentale, alte instituţii sau organizaţii lezează interesele caselor de ajutor reciproc, Uniunea Naţională este împuternicită, în urma hotărârii structurilor colective de conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru apărarea acestor interese;
 2. acţionează pentru asigurarea autonomiei caselor de ajutor reciproc şi a uniunilor teritoriale ale acestora, în conformitate cu statutul propriu şi statutul-cadru al C.A.R.;
 3. protejează sistemul financiar al C.A.R. prin reglementarea, supravegherea prudențială, evaluarea performanţei și a riscurilor din activitatea tuturor caselor de ajutor reciproc și controlul activității uniunilor teritoriale ale acestora afiliate Uniunii Naționale;
 4. primeşte, verifică şi centralizează situaţiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc şi ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanţelor;
 5. protejează fondurile membrilor prin introducerea standardelor financiare prudenţiale pentru sistemul caselor de ajutor reciproc;
 6. implementează standardele prudenţiale financiare prezentate în reglementări specifice şi în statutele proprii ale caselor de ajutor reciproc;
 7. acţionează pentru respectarea legislaţiei financiare cu aplicabilitate la casele de ajutor reciproc în scopul asigurării utilizării corecte a fondurilor acestora;
 8. elaborează proceduri unitare de reglementare, întocmire a documentelor şi sisteme informatice;
 9. organizează, împreună cu instituţii abilitate, instruiri, cursuri de pregătire în domeniul financiar-contabil, salarizare, buget de venituri şi cheltuieli, precum şi schimburi de experienţă cu salariaţii sistemului caselor de ajutor reciproc, precum și cu alte entități similarele caselor de ajutor reciproc din străinătate;
 10. asigură şi desfăşoară activitate de publicitate şi promovare a sistemului C.A.R.;
 11. stabileşte norme ale riscului admis în activitatea caselor de ajutor reciproc şi norme-cadru privind creditarea membrilor C.A.R.;
 12. poate înfiinţa, în condiţiile legii, societăţi comerciale în interesul sistemului C.A.R.;
 13. contribuie la asigurarea stabilităţii financiare a caselor de ajutor reciproc prin mijloace băneşti împrumutate;
 14. asigură respectarea cadrului legal privitor la raporturile de muncă ale salariaţilor din sistemul C.A.R.;
 15. realizează orice alte sarcini ce decurg din necesităţile de dezvoltare a sistemului caselor de ajutor reciproc.

Structurile de conducere ale Uniunii Naţionale sunt:

 1. Conferinţa Naţională;
 2. Consiliul director;
 3. Biroul executiv al Consiliului director;
 4. Conducerea executivă.

În activitatea sa, Uniunea Naţională poate fi sprijinită de un Grup Consultativ al sistemului C.A.R.